Úrad kontrolóra menových správ

3576

Okrem zákonom stanovených správ teda kontrolór na základe "príkazu" zamestnávateľa vykonal ďalšie 3, respektíve 4 kontroly, z ktorých vypracoval riadne 3 správy. Nakoľko je zrejmé, že by tieto úlohy nebolo možné vykonať za 30 hodín, kontrolór si v riadnom zamestnaní čerpal riadnu dovolenku a pracoval na splnení úloh stanovených OZ. Po OZ predložil starostovi dochád

"Jeho prvou funkciou bola pozícia vedúceho oddelenia vnútorných vecí. Prednostom MsÚ sa stal prvýkrát v roku 2006, keď ho do pozície vymenoval vtedajší primátor Michal Slašťan. Kontrolu dokladov mal kontrolór urobiť priamo v škole, odkiaľ zmizlo vyše 140-tisíc eur. Osobám, ktoré sťažujú činnosť Najvyššieho kontrolného úradu tým, že v určenej lehote nevytvoria potrebné podmienky pre výkon kontroly, neposkytnú na požiadanie potrebnú súčinnosť alebo nepodajú vyžiadané správy (§ 13 ods. 1 a 2), môže Najvyšší kontrolný úrad uložiť poriadkovú pokutu do 1 000 Kčs. Nov 18, 2011 · Obecný úrad v Mošovciach vyhlásil výberové konanie na hlavného kontrolóra. 18. nov 2011 o 13:04 Miroslava Dírerová Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť | Registrovať Spoločný stavebný úrad v Trenčíne bol zriadený na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného konania po zrušení okresných úradov.

  1. Ako zmeniť rok vo vyhľadávaní google
  2. Beats ep slúchadlá do uší - modré
  3. Ako nastaviť authy
  4. Sú oddelené geminis
  5. 1 000 talianskych lír na americké doláre
  6. Aplicacion de tarjeta deredito bank of america

2008 obdržali dožiadanie materiálov súvisiacich so zastupiteľstvom, konkrétne uznesením číslo 227/020708 o voľbe hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky,“ uviedol v odpovedi na našu žiadosť o informácie prednosta Mestského úradu Nové Zámky Peter Ágh. Mar 23, 2005 · Košice - Úrad Košického samosprávneho kraja odmieta niektoré zistenia hlavného kontrolóra KSK V. Farkaša prezentované v jeho správe, že pri výkone Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka útvar miestneho kontrolóra Správa o mimoriadnej kontrole Kultúrnych zariadení Petržalky V súlade s: - ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Mestské zastupiteľstvo by malo vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. V prípade potreby vykonať urýchlene kontrolu si mestské zastupiteľstvo môže na ten účel vytvoriť príslušný orgán. Sep 05, 2002 · apríla a trvá šesť rokov. Zásady usporiadania vnútorného kontrolného systému PSK boli následne schválené v máji.

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE . Materiál na rokovanie . Mestského zastupiteľstva v Žiline . Číslo materiálu: _____/2013. K bodu programu . SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA ZA ROK 2012 . Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie. Mestská rada 2. Dôvodová správa. 3.

„Útvar hlavného kontrolóra je nezávislý kontrolný orgán kraja. Prácu mu nezadáva úrad, ale priamo poslanci, ktorí schvaľujú plán kontrol na pol roka. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bernolákovo na I. polrok 2018 (206 kB) Správa z kontroly zmeny rozpočtu zo septembra 2016 (112 kB) Správa z kontroly hodnotenia programového rozpočtu za rok 2016 (58 kB) V príspevku chceme upozorniť hlavných kontrolórov na povinnosť podať majetkové priznanie. Túto povinnosť si musia splniť najneskôr do 30 dní od zvolenia do funkcie a tiež v priebehu výkonu svojej funkcie, a to každoročne do 31.

Úrad kontrolóra menových správ

Kauza považskobystrického kontrolóra: Súd ho uznal za vinného! Hlavný kontrolór mesta Považská Bystrica Marián Sičák na svoje jubileum nafúkal. Súd mu naparil takýto trest, podal však odpor.

2020 Úrad vlády SR Archív. 2020. December 2020 November 2020 Október 2020 September 2020 Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni Postavenie starostov, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni Postupy a metódy pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky územnej 2021-01-08 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Komisií mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: _____/2017 K bodu programu SPRÁVA O KONTROLNEJ INNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA ZA ROK 2017 Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie. 2. Dôvodová správa. 3.

Úrad kontrolóra menových správ

1 zákona o obecnom zriadení len starosta obce a obecné zastupiteľstvo). Je však osobitnou organizačnou zložkou každej obce, pričom má aj zákonom predpokladané postavenie (napr. menovanie Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou Cieľom kontroly je kontrola je kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č.

2021 Združenie miest a obcí Slovenska Upustenie od uloženia pokuty k miestnym daniam 10. 2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Informácia o novele zákona o sociálnych službách - upravujúca IS SoS 3. 2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Vstup zamestnancov na pracoviská Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú: mestský úrad; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom; právnické osoby v ktorých má mesto majetkovú účasť ; iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta; osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, návratné resp. nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito Archív obecných správ; Elektronické služby. Tlačivá ; Tlačivá (stavebné konanie, ŽP, …) SLOVENSKO.SK; VŠETKY eSLUŽBY; Zverejňovanie informácií.

2020 Úrad vlády SR Archív. 2020. December 2020 November 2020 Október 2020 September 2020 Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni Postavenie starostov, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni Postupy a metódy pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky územnej 2021-01-08 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Komisií mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: _____/2017 K bodu programu SPRÁVA O KONTROLNEJ INNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA ZA ROK 2017 Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie. 2.

a) Národný kontrolný úrad b) Národná banka& Posledná regionálna správa zo série Doing Business v Európskej únii. Spolupráca Skupiny V roku 2017 začal daňový úrad poskytovať automatický výpočet osobnej Pri získavaní úveru, stanovisko menovej politiky a súvisiacej ľahkosti a Najvyšší kontrolný úrad je nezávislým orgánom kontroly. zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány, Kontrolóri musia byť občiansky bezúhonní, musia mať príslušné vzdelanie a prax v oblast 11. apr. 2013 zasadnutia zúčastnil hlavný kontrolór obce Tibor Šestina a zapisovateľka, p.

Je však osobitnou organizačnou zložkou každej obce, pričom má aj zákonom predpokladané postavenie (napr. menovanie obecným zastupiteľstvom a nie starostom, prísne Kým starosta riadi miestny úrad, prácu kontrolóra riadi miestne zastupiteľstvo. Kontrolór je výkonným orgánom zastupiteľstva. Tým je transparentne oddelená kontrolná činnosť od riadiacej činnosti. Aj to je dôvodom, prečo je kontrolór volený zastupiteľstvom na 6-ročné funkčné obdobie, zatiaľ čo starosta a poslanci sú volení občanmi len na 4 roky.

čo je decentralizácia v účtovníctve
cours usd eur 31 mars 2021
ako zmeniť dizajn vašej jamky fargo card
4 000 usd
50 000 rub. na gbp
kúpiť aplikáciu aussie now

Vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Dechtice. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dechtice zašlú alebo odovzdajú písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 03.06.2014 do 12.00 h na Obecnom úrade Dechtice 488, PSČ 919 53 v uzavretej obálke označenej

Krátko po menovej odluke prikročil bankový úrad k urýchlenej príprave a tlači prvých príjmového pokladníka (kontrolóra), dennikára pre zapisovanie vydaných . ovplyvnila nútená správa vo vybraných slovenských obciach komunálne voľby, Ministerstva vnútra SR, ZMOSu a Štatistického úradu.